Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa utworzona została w 1994 roku i jest branżową organizacją samorządu gospodarczego, która na zasadach dobrowolności zrzesza firmy drogowo - mostowe w celu ich integracji i umożliwienia bardziej efektywnego przedstawiania swoich problemów w ośrodkach decyzyjnych i innych jednostkach oraz organizacjach, mających wpływ na kształtowanie polityki komunikacyjnej w kraju i poszczególnych regionach.

Do pod­sta­wo­wych za­dań Izby na­le­żą w szcze­gól­no­ści:

 • re­pre­zen­ta­cja in­te­re­sów zrze­szo­nych pod­mio­tów go­spo­dar­czych wo­bec ad­mi­ni­stra­cji państwo­wej i sa­mo­rzą­do­wej oraz in­nych in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji,
 • współ­two­rze­nie i współ­re­ali­za­cja po­li­ty­ki go­spo­dar­czej bran­ży dro­go­wej,
 • udział w pra­cach or­ga­nów ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go i in­sty­tu­cji doradczo-­op­ini­odawczych, w spra­wach do­ty­czą­cych ob­sza­rów dzia­łal­no­ści człon­ków,
 • pro­mo­wa­nie człon­ków Izby,
 • dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju człon­ków Izby,
 • integracja środowiska branży drogowej.

Izba re­ali­zu­je swo­je dzia­ła­nia po­przez:

 • współ­pra­cę z or­ga­na­mi ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i sa­mo­rzą­do­wej w two­rze­niu od­po­wied­nich warunków i pod­staw praw­nych dla funk­cjo­no­wa­nia pod­mio­tów go­spo­dar­czych w bran­ży drogowej,
 • uczest­ni­cze­nie z wła­snej ini­cja­ty­wy lub na próbę wła­ści­wych or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych w opracowywaniu ak­tów praw­nych oraz za­sad po­li­ty­ki go­spo­dar­czej,
 • sa­mo­dziel­ne po­dej­mo­wa­nie oraz po­pie­ra­nie dzia­łań człon­ków do­ty­czą­cych kształ­to­wa­nia po­li­ty­ki gospodar­czej,
 • de­le­go­wa­nie przed­sta­wi­cie­li Izby do utwo­rzo­nych przez wła­dze or­ga­nów do­rad­czych w spra­wach doty­czą­cych przed­mio­tu dzia­łal­no­ści człon­ków Izby,
 • wy­ra­ża­nie opi­nii o pro­jek­tach roz­wią­zań od­no­szą­cychsię do funk­cjo­no­wa­nia go­spo­dar­ki w ra­mach drogownic­twa,
 • do­ko­ny­wa­nie ocen i wy­rażanie opi­nii o funk­cjo­no­wa­niui re­ali­za­cji prze­pi­sów praw­nych do­ty­czą­cych drogownic­twa,
 • organizowanie szkoleń.

Siedziba w Krakowie:

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. : 12 413 80 83; fax: 12 413 76 25

Biuro w Warszawie:

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, tel.:  22 811 92 74; tel./fax: 22 614 13 85

Adres

 • ulica: Mogilska 25
 • kod: 31-542
 • miasto: Kraków

Kontakt

 • telefon: 12 413 80 83
 • fax: 12 413 76 25
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozycja na mapie

Wpisz swój adres w polu adresu poniżej mapy, a zostanie ustalona najkrótsza trasa dojazdu.