abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Jednostki naukowo-badawcze

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest placówką naukową nadzorowaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy oraz utrzymania obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, mostów kolejowych, a także budowli podziemnych.

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) jest państwową, politechniczną szkołą wyższą. Kształci studentów na studiach wojskowych i cywilnych. W jej ofercie dydaktycznej znajdują się studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie, podyplomowe i doktoranckie oraz kursy specjalistyczne i językowe. WAT prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych, chemicznych, fizycznych, ekonomicznych oraz wojskowych. Obecną strukturę WAT tworzą wydziały akademickie: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny i Wydział Mechatroniki oraz Instytut Optoelektroniki. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG) kształci m.in. specjalistów z dziedziny budownictwa ogólnego i budownictwa komunikacyjnego.

Rada Główna Instytutów Badawczych

Rada Główna Instytutów Badawczych

Instytuty badawcze są reprezentowane przez Radę Główną Instytutów Badawczych (RGIB), która składa się z 31 przedstawicieli wybieranych w wyborach demokratycznych co trzy lata.

Obecnie w Polsce działalność badawczą prowadzi 116 instytutów zatrudniających ok. 40 000 pracowników.

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska instytutów badawczych wobec organów władzy państwowej, samorządowej, organizacji naukowych, gospodarczych i społecznych oraz środowisk opiniotwórczych. Uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Przedkłada organom władzy i administracji państwowej opinie i postulaty, podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

 

TPA SP. Z O.O.

TPA SP. Z O.O.

TPA Sp. z o.o. świadczy usługi w dziedzinie budownictwa na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. Frma wraz ze spółkami partnerskimi TPA działającymi na terytorium Austrii, Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Serbii oraz Chorwacji zatrudnia ponad 800 laborantów, technologów oraz inżynierów i uczestniczy w realizacji wielu projektów budowlanych na terenie całej Europy i innych kontynentów.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Białymstoku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem naukowo–technicznym o charakterze twórczo–zawodowym, dobrowolnym, działającym na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków. Oddział w Białymstoku powołano w 1948 roku.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Podstawowym zadaniem Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest realizacja prac badawczo-rozwojowych oraz wykonywanie badań, które umożliwiają ocenę parametrów fizyko-mechanicznych oraz techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni lotniskowych.